Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Організатор з персоналу державної установи «Фонд енергоефективності»

Організатор з персоналу забезпечує підбір персоналу відповідно до cтратегічних  цілей   розвитку Фонду, з метою ефективного та раціонального використання праці персоналу, зміцнення трудової дисципліни, підвищення рівня залученості та лояльності персоналу, бере участь в  організації, координуванні, оцінці та стимулюванні діяльності персоналу з метою підвищення продуктивності та якості праці, задоволеності  посадою кожного працівника Фонду, відповідає за кадровий облік Фонду та ведення військового обліку в Фонді.

Організатор з персоналу державної установи «Фонд енергоефективності», (далі - Фонд) належить до професійної групи «Фахівці». Призначення на посаду організатора з персоналу та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується директору Фонду.

Основні обов'язки

Організатор з персоналу:

 • Веде роботу із забезпечення Фонду персоналом відповідно до cтратегічних  цілей   розвитку Фонду та відповідно до конкретних затверджених напрямів кадрової політики з метою ефективного та раціонального використання праці персоналу, зміцнення трудової дисципліни, підвищення рівня залученості та лояльності персоналу.
 • Веде роботу з комплектування Фонду працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем посад та діловими якостями з метою урахування можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника; проводить конкурси на заміщення вакантних посад.
 • Вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення необхідними кадрами.
 • Бере участь у розробці та реалізації комплексу програм щодо роботи з персоналом із питань найму, звільнення, переведення працівників, залучення та мотивації працівників з урахуванням перспектив їх професійного розвитку у сучасних економічних умовах та підвищення кваліфікації.
 • Контролює адаптаційні процеси працівників.
 • Інформує та консультує керівників структурних підрозділів з питань організації управління персоналом у межах своєї компетенції.
 • Контролює виконання керівниками підрозділів рішень органів управління Фонду, постанов, наказів та розпоряджень з питань роботи з персоналом.
 • Бере участь у вирішенні трудових спорів та конфліктів.
 • Контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом у межах своєї компетенції.
 • Постійно вдосконалює процеси управління персоналом на основі впровадження передових технологій кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв’язку.
 • Здійснює облік робочого часу працівників, складання і дотримання виконання графіків відпусток, контролює стан трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Складає встановлену звітність з обліку особового складу та роботи з персоналом.
 • Оформляє прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій і наказів директора Фонду.
 • Формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов'язані з трудовою діяльністю та зміною особистих даних працівників.
 • Бере участь у розробленні перспективних і річних планів роботи з персоналом
 • На вимогу працівників вносить записи до трудових книжок працівників, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників.
 • Оформляє документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства.
 • Веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання готує документи для здавання їх до державного архіву.
 • Виконує окремі службові доручення директора Фонду.
 • Виконує своєчасно та якісно накази директора Фонду та рішення, прийняті Дирекцією Фонду, в тому числі, звітує перед Дирекцією  та директором у строки, передбачені внутрішніми документами Фонду або наказами директора, чи рішеннями Дирекції, надаючи повну та достовірну інформацію про свою діяльність та стан виконання ключових показників ефективності роботи організатора з персоналу, встановлених Дирекцією.
 • Забезпечує досягнення ключових показників ефективності, встановлених Дирекцією.
 • Інформує Фонд про зміни в своїх персональних даних не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту таких змін.
 • Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством України, Статутом, посадовою інструкцією, внутрішніми нормативними документами та розпорядчими актами Фонду.
 • Дотримується встановлених у Фонді правил щодо використання та збереження  інформації з обмеженим доступом.

Відповідальність

Організатор з персоналу несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України про працю, чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України:

 • 1.         За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • 2.         За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • 3.         За завдання матеріальної шкоди.
 • 4.         За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію.
 • 5.         За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей.
 • 6.         За розголошення внутрішньої корпоративної, конфіденційної інформації, іншої інформації з обмеженим доступом. 
 • 7.         За зловживання, неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.
 • 8.         За порушення Кодексу корпоративної етики ДУ «Фонд енергоефективності».
 • 9.         За вчинення дій, які призведуть або можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів.
 • 10.       За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр)
Загальний досвід роботи
Не менше 3-х років/div>
Досвід роботи за фахом
Не менше 2-х років
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Базовий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Наявність дипломів (сертифікатів) які підтверджують додаткову освіту, проходження додаткових курсів в галузі управління персоналу. Юридична освіта буде перевагою.
Загальний досвід роботи
Досвід роботи з персоналом в державних органах, державних підприємствах, установах з підпорядкуванням вищому органу – не менше 5 років
Досвід роботи за фахом
Досвід роботи з персоналом на керівній посаді, досвід роботи з персоналом в державних органах, державних підприємствах, установах з підпорядкуванням вищому органу- не менше 2 років
Українська мова
Сертифікат про рівень володіння державною мовою
Англійська мова
Вільне володіння
Професійні знання та навички
Знання основ відповідного трудового законодавства України
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи щодо обліку особового складу
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Знання діяльності за всіма hr напрямками: рекрутинг, онбординг, мотивація, оцінка персоналу, робота з корпоративною культурою, навчання і розвиток.
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Формування кадрового діловодства на підприємстві та ведення його в повному обсязі в паперовому та електронному вигляді відповідно до трудового законодавства.
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Ведення штатного розпису та оргструктури, внесення до них змін
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Формування табелів обліку робочого часу, та графіків відпусток.
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Оформлення особових справ співробітників та внесення в них змін, підготовка до архівування
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Ведення військового обліку (знання нормативно-правових актів та процедур)
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання Наявність сертифікату про проходження курсу погодженого Генеральним штабом «Підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях» буде перевагою
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office, системи електронного документообігу
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Переваги

 • Юридична освіта;
 • Наявність сертифікату про проходження курсу погодженого Генеральним штабом «Підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях».

Умови працевлаштування

Трудові відносини з організатором з персоналу оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового договору. Очікуваний рівень заробітної плати – 35 000, 00 гривень на місяць (до оподаткування) на умовах повного робочого часу.

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків**.

8. копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних, призовників та резервістів)

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Заява про участь у конкурсному доборі

Згода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 10 серпня 2023 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Усна співбесіда з конкурсною комісією
 3. Фінальна співбесіда з директором Фонду

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua