Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Директор державної установи «Фонд енергоефективності»

Директор  активно залучений до усіх стратегічних та операційних рішень Фонду.

Директор є керівником Фонду, очолює Дирекцію та має право представляти Фонд без доручення. Виконавчим органом Фонду, що здійснює поточне управління його діяльністю, є Дирекція, до складу якої входять директор та принаймні два члени Дирекції (фінансовий директор і технічний директор).

Основні обов'язки

 • організовує роботу Дирекції, скликає засідання та головує на них, забезпечує ведення протоколів, організовує здійснення контролю за виконанням прийнятих Дирекцією рішень;
 • розмежовує повноваження членів Дирекції відповідно до Статуту Фонду;
 • в межах своїх повноважень визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності Фонду;
 • розробляє напрями розвитку Фонду у формуванні статутної діяльності;
 • організує роботу і ефективну взаємодію структурних підрозділів Фонду, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення діяльності Фонду;
 • направляє діяльність персоналу   Фонду на досягнення високих результатів  статутної діяльності Фонду;
 • в межах своїх повноважень забезпечує виконання Фондом обов’язків, поставлених Законом України «Про Фонд енергоефективності», засновником Фонду, Наглядовою радою Фонду;
 • організує операційно-господарську діяльність Фонду на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду;
 • вживає заходів щодо забезпечення Фонду кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону праці;
 • здійснює заходи з соціального розвитку колективу Фонду;
 • забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності роботи Фонду;
 • забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління;
 • здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників;
 • без доручення (довіреності) представляє Фонд, веде переговори від імені Фонду;
 • приймає рішення з питань діяльності Фонду, за винятком питань, що належать до компетенції інших органів та посадових осіб Фонду, відповідно до законодавства та  Статуту Фонду;
 • у межах компетенції видає накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності та в інтересах Фонду;
 • видає довіреності на здійснення представництва та вчинення правочинів від імені Фонду;
 • відкриває та закриває рахунки в банках;
 • розпоряджається відповідно до законодавства майном і коштами Фонду, крім випадків, установлених законодавством та Статутом Фонду;
 • учиняє правочини від імені Фонду в порядку, визначеному Статутом Фонду та законодавством;
 • підписує документи від імені Фонду, в тому числі розрахункові та банківські, на праві першого підпису;
 • затверджує штатний розпис Фонду;
 • вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду;
 • застосовує до працівників Фонду заходи заохочення, дисциплінарного стягнення, приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності відповідно до законодавства, умов колективного договору Фонду та внутрішніх документів Фонду;
 • укладає (підписує) від імені Фонду колективний договір, зміни та доповнення до нього;
 • вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Фонду, відповідно до Статуту та Положення про Дирекцію Фонду.

Відповідальність

 Директор повинен відповідати таким вимогам щодо наявності знань та освіти, професійних навичок, функціональної компетенції, досвіду та інших характеристик, необхідних для реалізації Закону України «Про Фонд енергоефективності», Статуту державної установи «Фонд енергоефективності»

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища, ступенем не нижче магістра в галузі управління бізнесом
Загальний досвід роботи
7 років
Досвід на керівних посадах
5 років на керівних посадах. Щонайменше 3 роки досвіду на керівній посаді з чисельністю у підпорядкуванні більше 15 осіб (Директор / заступник директора / керівник структурного підрозділу тощо)
Знання ринку енергоефективності, тенденцій та перспектив розвитку у сфері енергоефективності
Глибокі знання
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Вільне володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Друга вища освіта або науковий ступінь (PhD / кандидат наук / доктор наук) Наявність сертифікату здобутої освіти MBA
Загальний досвід роботи
Щонайменше 7 років після здобуття вищої освіти
Досвід на керівних посадах
Щонайменше 5 років досвіду на посаді старшого керівника з чисельністю у підпорядкуванні більше 25 осіб (Директор / Заступник директора / член правління / керівник департаменту тощо) Досвіду на вищих управлінських посадах (Директор / Заступник директора) у компаніях, фондах або подібних установах буде перевагою
Знання ринку енергоефективності, тенденцій та перспектив розвитку у сфері енергоефективності
Експертні знання
Професійні знання
Досвід розробки стратегій та впровадження бачення
Базові обов'язкові вимоги: Експертні знання
Знання найкращих практик корпоративного управління та загального управління
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання особливостей законодавства, що стосуються державних установ
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Фінансова грамотність
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Діловий досвід у сфері корпоративних фінансів, управління ризиками, управління фондами, інвестиційного банкінгу, інвестицій в енергозбереження
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Основи менеджменту, етики ділового спілкування та ведення переговорів
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід роботи в галузі енергоефективності
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Особисті якості
Лідерство
- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
- стратегічне планування;
- вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно кілька завдань;
- ведення ділових переговорів;
- досягнення кінцевих результатів
Управління змінами
- формування плану змін та покращень;
- управління змінами та реакцією на них;
- оцінка ефективності змін
Ефективне прийняття рішень
- наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних)
Комунікація та взаємодія
- вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;
- співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
- відкритість.
Управління персоналом
- організація роботи і контроль;
- управління проектами;
- управління якісним обслуговуванням;
- мотивування;
- управління людськими ресурсами
Аналіз та узагальнення інформації
- розвинуті навички аналізу та розробки концепцій;
- вміння працювати в умовах електронного урядування
Особисті якості
- принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
- спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
- системність;
- інноваційність та неупередженість;
- самоорганізація та саморозвиток;
- вміння працювати в стресових ситуаціях
Ділова репутація
Судимість за вчинення умисного злочину
Базові обов'язкові вимоги: Відсутність не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину
Судові обмеження щодо працевлаштування
Базові обов'язкові вимоги: Відсутність рішення суду, що набрало законної сили, щодо позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю
Звільнення протягом останніх 5-ти років
Базові обов'язкові вимоги:Жодних звільнень протягом останніх 5 років відповідно до пунктів 2-4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 (крім пункту 5 частини першої) Кодексу законів про працю України
Інші вимоги
Ставлення та репутація
Базові обов'язкові вимоги: Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація
Володіння комп’ютером
Базові обов'язкові вимоги: Знання програм пакету Microsoft Office, володіння засобами електронної пошти

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями та / або міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу / кредитування / гранти; з проектами міжнародної технічної допомоги у сфері енергоефективності; у в Раді директорів аналогічних установ.
 • Рекомендаційні листи від установ Всесвітнього банку (МФК, МБРР) / Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) / Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та / або проектів міжнародної технічної допомоги та / або інших міжнародних фінансових організацій, які мають досвід співпраці з Україною.

Умови працевлаштування

Директор призначається на трирічний термін. Винагорода – буде визначена Наглядовою радою, очікуваний рівень заробітної плати –  від 92 000,00 гривень на місяць (до оподаткування) з можливістю підвищення. З переможцем буде укладено трудовий контракт відповідно до вимог Закону України «Про Фонд енергоефективності», Статуту державної установи «Фонд енергоефективності» та вимог чинного в Україні законодавства.

Подання документів

Для участі в конкурсному відборі претендент надсилає електронною поштою:

1. Резюме згідно запропонованого зразка, який додається до цього оголошення. Резюме необхідно надсилати в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат);

2. Мотиваційний лист кандидата на посаду;

3. Заява (за зразком) щодо (1) бажання взяти участь у конкурсі, (2) згоду на обробку персональних даних та (3) особистого підтвердження правдивості інформації, яку викладено в резюме. Зразок заяви додається до цього оголошення. Форма заяви заповнюється власноруч та підписується особисто;

Зразок заяви про відсутність конфлікту інтересів та про відсутність перешкод щодо вимог до ділової репутації

Зразок заяви щодо бажання взяти участь у конкурсі

Зразок резюме

Усі документи складаються українською мовою.

Документи надсилаються на електронну адресу hr@eefund.org.ua

В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на яку подаються документи. За дорученням конкурсної комісії обробку документів та комунікацію з претендентами та учасниками здійснює відділ по роботі з персоналом Фонду енергоефективності.

 

Строк подачі документів: до 24:00 5 жовтня 2021 року

Учасник повинен додатково надати:

 1. Копію паспорта та ідентифікаційного коду
 2. Копію диплому (-ів) про вищу освіту
 3. Копія документу, що засвідчує рівень володіння державною мовою (документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови)
 4. Копію трудової книжки (за наявності) або інші підтвердження трудового досвіду та досвіду керівної роботи
 5. Заяву (за зразком) про відсутність конфлікту інтересів та про відсутність перешкод щодо вимог до ділової репутації. Зразок заяви додається до цього оголошення. Форма заяви заповнюється власноруч та підписується особисто
 6. Інші документи за бажанням учасника

Учасники, за бажанням, можуть надіслати весь пакет відповідних документів електронною поштою.

Усі претенденти, які не допущені до участі в конкурсному відборі, отримують про це повідомлення протягом 1 робочого дня від дати прийняття відповідного рішення.

Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками. Усі учасники отримують повідомлення щодо допуску до участі в конкурсному відборі, разом з графіком етапів оцінювання, протягом 1 робочого дня від дати прийняття відповідного рішення.

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua